2017-10-03

Zamówienia na usługi społeczne

Rok 2017:

1. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznch (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Znak postępowania OR.0759.221.2017.AK
Kod CPV

64110000-0,

64100000-7,

64112000-4,

64113000-1,

64121100-1.

Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 15.12.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 05.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 8.15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 212.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy do postępowaniao udzielenie zamówienia na usługi społeczne.

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.

7. Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy.

8. Załącznik nr 7 - Formularz cenowy.

9. Załącznik nr 8 - Istotne dla Zamawiające postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

10. Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 08.12.2017 r.

Wyniki postępowania

1. Ogłoszenie o wynikach postępowania.

2. Informacja o podpisaniu umowy.


2. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznch (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: "Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem".

Znak postępowania SZ.2010.83.2017.GG
Kod CPV 80500000-9
Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 08.12.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.12.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104 A.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Załączniki

Wyniki postępowania 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania

3. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.00 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: "Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem".

Znak postępowania SZ.2010.67.2017.GG
Kod CPV 80500000-9
Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 27.10.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.10.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104 A.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załączniki.

  Wyniki postępowania 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania

 4.   Nazwa zamówienia  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Szkolenia dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: "Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem".

Znak postępowania SZ.2010.61.2017.GG
Kod CPV 80500000-9
Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 12.10.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104a.

Otwarcie ofert jest jawne.

  Uwaga zmiana treści ogłoszenia
z dnia
4 października 2017 r.

1. Zmiana treści ogłoszenia.

2. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia po zmianie 4.10.2017 r. 

  Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załączniki.

  Wyniki postępowania 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania.