2017-10-03

Zamówienia na usługi społeczne

Rok 2018:

1. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznch (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Znak postępowania OR.521.1.2018.AK.2
Kod CPV

64110000-0, 64100000-7, 64112000-4, 64113000-1, 64121100-1.

Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 22.11.2018 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104A.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.

7. Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy.

8. Załącznik nr 7 - Formularz cenowy.

9. Załącznik nr 8 - Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

10. Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna.

Wyniki postępowania  

2. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznch (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: "Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem".

Znak postępowania SZ.251.24.2018.GG
Kod CPV

80500000-9

Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 17.05.2018 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.05.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104A.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Załączniki od nr 2 - do nr 10.

4. Załącznik nr 11.

Wyniki postępowania Ogłoszenie o wynikach postępowania

Rok 2017:

1. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznch (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Znak postępowania OR.0759.221.2017.AK
Kod CPV

64110000-0,

64100000-7,

64112000-4,

64113000-1,

64121100-1.

Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 15.12.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 05.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 8.15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 212.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy do postępowaniao udzielenie zamówienia na usługi społeczne.

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.

7. Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy.

8. Załącznik nr 7 - Formularz cenowy.

9. Załącznik nr 8 - Istotne dla Zamawiające postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

10. Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 08.12.2017 r.

Wyniki postępowania

1. Ogłoszenie o wynikach postępowania.

2. Informacja o podpisaniu umowy.


2. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznch (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: "Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem".

Znak postępowania SZ.2010.83.2017.GG
Kod CPV 80500000-9
Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 08.12.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.12.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104 A.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Załączniki

Wyniki postępowania 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania

3. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.00 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: "Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem".

Znak postępowania SZ.2010.67.2017.GG
Kod CPV 80500000-9
Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 27.10.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.10.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104 A.
Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załączniki.

  Wyniki postępowania 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania

 4.   Nazwa zamówienia  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Szkolenia dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: "Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem".

Znak postępowania SZ.2010.61.2017.GG
Kod CPV 80500000-9
Miejsce
i termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 12.10.2017 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 104a.

Otwarcie ofert jest jawne.

  Uwaga zmiana treści ogłoszenia
z dnia
4 października 2017 r.

1. Zmiana treści ogłoszenia.

2. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia po zmianie 4.10.2017 r. 

  Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załączniki.

  Wyniki postępowania 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się